Scroll to top

İNTEGRATİF TIP DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE

İNTEGRATİF TIP DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE / ORJİNAL MAKALE

1 2 3 4 5

Ahmet Ümit Sabancı , Lale Yeprem , Didem Tuba Akçalı , Ahmet Karamercan , Ayşe Karamercan , Demirhan

6 7 8

Dıraçoğlu , Saltuk Aytaçoğlu , Coşkun Akay

1

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Bursa

2

Muayenehane, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İstanbul

3

Gazi Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Ankara

4

Gazi Üniversitesi, Genel Cerrahi, Ankara

5

Muayenehane, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon, Ankara

6

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon, İstanbul

7

Serbest Hekim, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kıbrıs

8

Muayenehane, Ankara

DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA İNTRAARTİKÜLER OZON VE PRP UYGULAMALARI

Özet

Osteoartrit (OA) en sık görülen artrit formu olup prevalansı yaşla birlikte artış göstermektedir. Diz OA’i yaşlılarda en sık görülen fiziksel yetersizlik nedenidir. Bu çalışma, diz OA’li hastalarda ozon ve prp enjeksiyonlarının ağrı üzerine etkinliğini değerlendirmek amacıyla düzenlendi. Amerikan Romatoloji Koleji kriterlerine göre diz OA tanısı konulan ve 185 dizinde de tutulumu olan 100 hasta çalışmaya alındı. Hastalar iki gruba ayrılarak retrospektif olarak değerlendirildi. Birinci grup hastalara 10 doz ozon ve prp kombinasyonu, 2. Grupta 14 doz ozon ve prp uygulaması yapılmıştır. Her iki grupta da hastaların tedavi süresince, ağrı kesici ilaçlara ihtiyaç duyup, duymadıkları hastaların ağrı değerleri görsel analog skalası (VAS) ile değerlendirildi. VAS skorları birinci grupta daha düşük bulunmuştur. Diz OA’li hastalarda intraartiküler ozon ve prp uygulamaları semptomatik yönden etkili tedavi seçeneğidir.

Integr Tıp Derg. 2015;3(2):31-34.

Anahtar kelimeler: Diz ozon enjeksiyonu, diz prp uygulaması, Osteoartrit

COMPARISON OF THE EFFECTS OF INTRAARTICULAR OZONE AND INTRAARTICULAR PRP IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS

Abstract

Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis and the prevalence of OA increases with age. It is the major contributor to functional impairment in older adults. This study was performed to determine effciency of ozone and PRP(platelet rich plasma) injections on the pain in patients with knee osteoarthritis. 100 patients with the diagnosis of 185 knee OA according to the criteria of American Collage of Rheumatology were enrolled in this study. Patients were randomized into two groups. Patients in the first group were treated with intraarticular injections of ozone and prp 10 seances..

 Patients in the second group were treated with intraarticular injections of ozone and prp 14 seances. The pain levels of patients were measured with visual analog scale (VAS). Pain levels in 10 seances group were lower than the 14 seances group. Intraarticular Ozone and prp injections are effective treatment methods for the patients with symptomatic knee osteoarthritis.

Turk J Integr Med. 2015;3(2):31-34.

 Keywords: Ozone knee injection, PRP knee injection, Osteoarthritis

Saban AÜ, Yeprem L, Akçalı DT, Karamercan A, Karamercan A, Dıraçoğlu D, Aytaçoğlu S, Akay C. Diz osteoartritli hastalarda intraartiküler ozon ve prp uygulamaları. Integr Tıp Derg. 2015;3(2)31-34 Yazışma Adresi:  Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa – Türkiye Kabul Tarihi: 16

Eylül 2015

GİRİŞ

Yapılan araştırmalarda, 20’li yaşlardan itibaren sinoviyal eklemlerde başlayan ve 40’lı yaşlarda klinik bulgularla ortaya çıkan OA, giderek popüler, toplumun her kesiminde çok konuşulan ve yaygın olarak tedavisi yapılan bir hastalık haline gelmiştir. Çeşitli eklemlerde ortaya çıkmakla birlikte özellikle diz, kalça gibi yük binen eklemler ya da omurga etkilendiğinde sonuçları daha ağır olabilmektedir (1). Diz OA sıklıkla bilateraldir, kadınlarda daha sıktır, ülkemizde semptomatik diz OA prevalansı %14.8 olarak bildirilmiştir (2). Çeşitli çalışmalardan elde edilen sonuçlar analiz edildiğinde özürlülük nedenleri arasında kadınlarda yedi, erkeklerde 12. sırada ve yaşlı popülasyonda beşinci sırada yer aldığı bulunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ nde 30 yaş ve üstünde, semptomatik OA yüzdesi kalçada yaklaşık 6 ve dizde 3’dür.

1995’den 2005’e dek semptomatik OA oranı, ABD’de 21 milyondan 27 milyona yükselmiştir. Bu yükseliş muhtemelen popülasyonun yaşlanmasından ve obezite epidemisini artmasından kaynaklanmaktadır (3, 4). OA tedavisi, günlük yaşamda eklemi korumaya yönelik yaşam tarzında değişiklikleri yapmakla başlar. Egzersiz önemlidir. Ağrıyı iyileştirmede sıcak veya soğuk uygulamalar, ağızdan veya bölgesel olarak uygulanan ilaçlar, enjeksiyonlar, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamamaları ve cerrahi yaklaşımları içeren çeşitli alternatif tedavi seçenekleri vardır (1). Bu çalışmada, cerrahi tedavi gerektiren Diz OA’de alternatif tedavi seçeneği olan intraartiküler ozon ve prp uygulamalarının etkinlik ve seans sayıları araştırıldı. Ozon tedavisi lokal enjeksiyonlarda ağrı giderici, doku iyileştirici etkileri bilinmektedir. Prp aynı şekilde doku iyileştirici özelliği bilinen bir yöntemdir. Her ikisinin kombine kullanılması ile etkinliğin arttırılması ve seans sayısının artmasıyla etkinin artıp artmayacağı araştırılmıştır.

MATERYAL METOD

Ozon terapi yapılan kliniklere başvuran hastalar aynı yöntemle aynı sayılarda enjeksiyon yapılarak izlenmiştir. Kliniğine başvuran toplam 100 OA (gonartroz) tanısı almış olan hastanın

185 diz enjeksiyonu retrospektif olarak klinik sonuçları VAS skoruna göre değerlendirilmeye alındı. Enflamatuvar, endokrin ve metabolik rahatsızlığı olan hastalar ile; dizinde protez veya

benzeri materyal bulunanlar, son 10 yıl içinde menisektomi, son 2 yıl içinde ekstraartiküler cerrahi, son 3 ay içinde artrosentez yapılan veya intraartiküler herhangi bir ilaç verilenler çalışmaya alınmadı. Diz filmleri uzman radyolog ve ortopedi uzmanı tarafından değerlendirildi. Retrospektif olarak gerçekleştirilen çalışmada 100hastanın 12 erkek, 88 kadın yaş ortalaması61 olarak tesbit edildi. 32 hastaya toplam 10 seans haftada 2 kere 10 ml 20 ppm ozon ve 5. ve 10. seanslarda 10 ml prp ve 10 ml 20 ppm ozon aynı anda dize enjekte edilmiştir. Uygulamalar bittikten 2 ay sonra hastalar tekrar değerlendirilmiştir. 68 hastaya ise ilk 10 seanslık uygulamaya ek olarak ayda 1 kez 4 seans dönüşümlü olarak ozon ve prp uygulaması yapılmıştır.  İki gruba da VAS skorlamasına göre ağrı ve hareket kısıtlılığı değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Tüm hastaların toplam 185 diz uygulamasında hareket kısıtlılığı skoru 8,75 den 4,24 e düşmüş, ağrı skoru 8,74 den 4,06 ya düşmüştür.1. protokol uygulanan hastalarda tedavi öncesi 8.34 olan hareket kısıtlılığı skoru tedavi sonrası 5,22 olmuştur. 2. Protokol uygulanan hastalarda tedavi öncesi hareket kısıtlılığı skoru 8,95 iken tedavi sonrası 3,40 a düşmüştür.  Ağrı skoru 1. Protokolde tedavi öncesi 8,22 iken tedavi sonrası 5,57 ye düşmüştür. 2. Protokolde 9.01 den

3,31 e düşmüştür. Yaş grubuna göre bakıldığında ise 61 yaş altı hastalarda 43 hastanın hareket kısıtlılığı 8,25 den 3,94 de düşmüş. Ağrı skoru 8,1 den 3,62 ye düşmüştür. 61 yaş üstü grupta

57 hastanın hareket kısıtlılığı 9,52 den 4,47 ye düşmüş. Ağrı skoru 9,61 den 4,40 a düşmüştür. Yapılan uygulamalarda herhangi bir yan etkiye rastlanmamıştır.

TARTIŞMA

Osteoartrit yaşla birlikte sıklığı artan, ağrı ve sakatlıklara neden olarak bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde bozabilen dejeneratif bir eklem hastalığıdır.

Esas olarak kıkırdak harabiyeti ve subkondral kemikte değişikliklere neden olmakla birlikte, tüm eklem ve eklem çevresi dokuların etkilendiği bir organ hastalığı olarak kabul edilir (5). Patolojik olarak eklem kıkırdağında bozulma ve kayıp, subkondral skleroz ve osteofit formasyonuna sıklıkla sinovyal inflamasyon ve eklemi destekleyen diğer yapıların bozulması da eşlik eder. Duyduğu ağrı ve fonksiyon kaybı hastayı çok çeşitli tedavi arayışlarına itmektedir, ancak ne yazık ki henüz insanlarda eklem kıkırdağındaki bozulmanın önüne geçebilen ve bilimsel olarak inandırıcılığı kanıtlanmış ne medikal ne de fiziksel bir yöntem bulunabilmiştir, dolayısıyla tüm tedavi yaklaşımları semptomatik ağrı giderilmesine ve fonksiyon kayıplarının olabildiğince azaltılmasına yöneliktir (6). Diz OA’sında tedavinin hedefi ağrıyı kontrol etmek, eklem fonksiyonlarını korumak ve düzeltmek, fonksiyonel bağımsızlığı sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek olmalıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek için diz OA tedavisi, nonfarmakolojik,  farmakolojik  ve  gerektiğinde  cerrahi  yöntemleri  içermelidir.  Tedavi  her

hastaya özel olarak düzenlenmelidir. Sadece analjezik ilaçlar bazı hastalarda yeterli olmakla birlikte, Nonsteroidal anti-inflamatuvar (NSAİ) ilaçlar pek çok vakada osteoartritin standart tedavisi gibi düşünülmektedir, ancak bir çok hasta bu ilaçları tolere edememekte veya yan etkilerine maruz kalmaktadır (7). Lokal intraartiküler tedavi yöntemleri hem sistemik ilaç kullanım riskinin hem de tedavi maliyetinin azaltılması açısından yıllardır denenmektedir. İlk önce veterinerlik alanında ve oküler cerrahide 1970’li yıllardan beri kullanılan HA preparatları

1990’lı yılların başından beri diz OA tedavisinde de yoğun olarak kullanılmaktadır (8-10). İntraartiküler hyaluronan injeksiyonlarının, osteoartritik dizdeki olumlu etkileri konusunda çok çelişkili çalışmalar vardır. Etki mekanizması tam anlaşılmamıştır. Ozon ve prp tedavileri HA ya alternatif olarak kullanılabilecek yöntemlerdir (8). Gerek 10 seanslık uygulama grubunda gerekse 14 seanslık uygulama grubunda anlamlı iyileşme oranları görülmüş, 14 seanslık gruptaki etkinin daha fazla olduğu görülmüştür. 61 yaş üstü hastalarda skorlardan anlaşılacağı gibi ağrı ve hareket kısıtlılığının daha fazla olduğu her iki yaş grubunda da anlamlı iyileşme oranları görülmüştür.

Kaynaklar

1.   Le  Pen  C,  Reygrobellet  C,  Gerentes  I.  Financial  cost  of  osteoarthritis  in  France.  The

COARTFrance study. Joint Bone Spine 2005; 72(7): 567-70.

2.   Kacar C, Gilgil E, Urhan S et al. The prevalence of symptomatic knee and distal interphalangeal joint osteoarthritis in the urban population of Antalya, Turkey. Rheumatol Int 2005; 25(3): 201-

4.

3.   Bredveld FC. Osteoarthritis- the impact of a serious disease. Rheumatology (Oxford) 2004;43 (Suppl.1):4-8.

4.   Zhang Y, Jordan JM. Epidemiology of osteoarthritis. Rheum Dis Clin N Am 2008; 34(6): 515-

29.

5.   Conaghan PG, Dickson J, Grant RL. Guideline Development Group. Care and management of osteoarthritis in adults: summary of NICE guidance. BMJ 2008; 336(5): 502-3.

6.   Gökçe Kutsal Y (Ed): Osteoporozda Kemik Kalitesi, Güneş Kitabevi, Ankara, 2004, s: 193212

7.   Weiss C, Band P. Basic principles underlying the development of viscosupplementation for the treatment of osteoarthritis. J Clin Rheum 1999;5(6) (suppl):3-11.

8.   Chen H,Yu B, Lu C, Lin Q The effect of intra-articular injection of different concentrations of ozone on the level of TNF-α, TNF-R1, and TNF-R2 in rats with rheumatoid arthritis.

9.   Li JH, Zhou LX, Li GY, Cheng B Treatment of middle-aged and aged patients with knee osteoarthritis of yang-deficiency induced cold-damp syndrome by ozone combined Chinese materia medica: a clinical research].

10. Meheux CJ, McCulloch PC, Lintner DM, Varner KE, Harris JD. Efficacy of Intra-articular

Platelet-Rich Plasma Injections in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review.

Related posts